دعوت از دکتر پاکدل جهت ریاست جلسه و سخنرانی در کنفرانس پلاستیک آسیا- استرالیا